Museum Creative Worksheet เพื่อการออกแบบใบงานอย่างสร้างสรรค์

เนิ้อหาในคอร์ส
Museum Creative Worksheet เพื่อการออกแบบใบงานอย่างสร้างสรรค์
5 บทเรียน
  • บทนำ (Introduction) 2 นาที
  • ตอนที่ 1: More engaging More Learning การจัดการศึกษาที่หลากหลายในบริบทพิพิธภัณฑ์ 12 นาที
  • ตอนที่ 2: กรอบแนวคิดการออกแบบ worksheet เครื่องมือการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ 11 นาที
  • ตอนที่ 3: การเรียนรู้โดยใช้บริบทสถานที่เป็นฐานและวิธีการสร้างแก่นเรื่อง 6 นาที
  • ตอนที่ 5: การออกแบบใบงานอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้บริบทของพิพิธภัณฑ์ 10 นาที
ฟรี