สไลด์ด้านขวาเพื่อดูเพิ่มเติม

Aquatic Ecosystem Connections: ระบบนิเวศแหล่งน้ำกับสายใยแห่งชีวิต

Aquatic Ecosystem Connections: ระบบนิเวศแหล่งน้ำกับสายใยแห่งชีวิต มาทำความรู้จักทรัพยากรแหล่งน้ำ ระบบนิเวศ และความสัมพันธ์ทางกายภาพกับชีวภาพ เพื่อเห็นคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรน้ำ

หากโลกนี้ไม่มีแมลง!

หากโลกนี้ไม่มีแมลง! เป็นบทเรียนที่ชวนน้อง ๆ มีทำความรู้จักความเป็นมาและลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า “แมลง” นอกจากนี้ เนื้อหาส่งเสริมความเข้าใจบทบาทของแมลงต่อระบบนิเวศวิทยา และความสำคัญของแมลงต่อมนุษย์

กิจกรรมห้องทดลองวิทยาศาสตร์ออนไลน์ เรื่อง ปริศนาความหนาแน่น

กิจกรรมห้องทดลองวิทยาศาสตร์ออนไลน์ (Science Lab Online by NSM) เป็นกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ผ่านการนำกิจกรรมจากวิทยากรในรูปแบบวิดีโอออนไลน์ (Online learning) ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถเรียนรู้และฝึกฝนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้ทุกที่ทุกเวลาตามความต้องการ โดยเรื่อง “ปริศนาความหนาแน่น” ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สวมบทบาทของนักวิทยาศาสตร์ เรียนรู้เกี่ยวกับความหนาแน่นของสาร ซึ่งเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

หลักสูตรออนไลน์ การพัฒนาทักษะด้านงานเขียนกวีวิทยาศาสตร์

หลักสูตรการอบรมที่จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนกวีวิทยาศาสตร์ ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านงานเขียน

การสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านภาพถ่ายและคำบรรยาย

เรียนรู้กระบวนการ วิธีการ และเทคนิคในการถ่ายภาพเบื้องต้น ตลอดจนการใช้ภาพและการเขียนคำบรรยายประกอบภาพเพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์

หลักสูตรออนไลน์ การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์

หลักสูตรออนไลน์ จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการประกวดแข่งขันด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์

การสื่อสารวิทยาศาสตร์เบื้องต้น

หลักสูตรการอบรมที่จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ทฤษฎีและหลักการของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ (Science Communication) และการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ

YTSA ONLY

ปูสตัฟฟ์กับการเรียนรู้แบบวิทย์สนิทศิลป์

ทางเลือกในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชีวภาพด้วยปูสตัฟฟ์ และการบูรณาการศิลปะในกระบวนการเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ

พัฒนากระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน

กระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล หรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นทักษะสำคัญในการดำรงชีวิต การเรียนรู้แบบมีเหตุมีผลนั้นมิได้เกิดขึ้นในห้องเรียนเท่านั้น

การนำเสนอเบื้องต้น (Basic Presentation)

เรียนรู้กระบวนการเบื้องต้นและวิธีการเตรียมความพร้อม ในการนำเสนอผลงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ

NSM ONLY

การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Presentation in English)

เรียนรู้กระบวนการเบื้องต้นและวิธีการเตรียมความพร้อม ในการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติให้มีประสิทธิภาพ

NSM ONLY

นโยบายและมาตรฐานด้านการวิจัยของ อพวช. (NSM Research Policy and Standard)

นโยบายและมาตรฐานด้านการวิจัยของ อพวช. เป็นกรอบการดำเนินงานด้านการวิจัยขององค์กร สำหรับนักวิจัย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถวางแผน บริหารจัดการ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการวิจัยขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

NSM ONLY