สไลด์ด้านขวาเพื่อดูเพิ่มเติม

กลุ่มบุคลากร อพวช.

การศึกษาและสถานภาพความรู้ ประวัติวิทยาศาสตร์ไทย

ย้อนรอยรากฐานของวันวาน ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และสาธารณสุขไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน

NSM ONLY

จากงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์

แนะนำและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย เพื่อตอบโจทย์พร้อมให้แนวทางแก้ไขปัญหากับนักวิจัยในการแก้ปัญหางานวิจัยขึ้นหิ้ง พัฒนางานวิจัยไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าอย่างมืออาชีพ

NSM ONLY

NSM Research Sharing

เรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน ในรูปแบบ Board Games

NSM ONLY

Board games : สื่อสารงานวิจัยสู่สาธารณชน

เรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน ในรูปแบบ Board Games

NSM ONLY

การเขียนโครงการเพื่อขอทุนสนับสนุนงานวิจัย

แนวทางการค้นหาแหล่งทุนและพัฒนาโครงการ เพื่อจัดทำข้อเสนอที่ตอบโจทย์เป้าหมายของการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานที่ให้ทุน เพื่อให้ได้รับการพิจารณาค้ดเลือกให้รับทุนวิจัย

NSM ONLY

การแนะนำเครื่องมือวิจัยในการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพ SPSS และ NVio

การพัฒนาบุคลากร อพวช. ให้มีความพร้อมในการทำวิจัย ถือเป็นภารกิจที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ด้วยหลักสูตรที่ผ่านการสำรวจความต้องการเบื้องต้นของนักวิจัย

NSM ONLY

การเผยแพร่ผลงานและการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย

การพัฒนาบุคลากร อพวช. ให้มีความพร้อมในการทำวิจัย ถือเป็นภารกิจที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ด้วยหลักสูตรที่ผ่านการสำรวจความต้องการเบื้องต้นของนักวิจัย

NSM ONLY

การใช้ Scopus และการพัฒนาบทความวิชาการให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการชั้นนำ

การพัฒนาบุคลากร อพวช. ให้มีความพร้อมในการทำวิจัย ถือเป็นภารกิจที่สำคัญ เพื่อส่งเสริมการทำงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ด้วยหลักสูตรที่ผ่านการสำรวจความต้องการเบื้องต้นของนักวิจัย

NSM ONLY

นโยบายและมาตรฐานด้านการวิจัยของ อพวช. (NSM Research Policy and Standard)

นโยบายและมาตรฐานด้านการวิจัยของ อพวช. เป็นกรอบการดำเนินงานด้านการวิจัยขององค์กร สำหรับนักวิจัย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถวางแผน บริหารจัดการ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการวิจัยขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

NSM ONLY

การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Presentation in English)

เรียนรู้กระบวนการเบื้องต้นและวิธีการเตรียมความพร้อม ในการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติให้มีประสิทธิภาพ

NSM ONLY

การนำเสนอเบื้องต้น (Basic Presentation)

เรียนรู้กระบวนการเบื้องต้นและวิธีการเตรียมความพร้อม ในการนำเสนอผลงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ

NSM ONLY