สไลด์ด้านขวาเพื่อดูเพิ่มเติม

กลุ่มบุคลากรทางการศึกษา และแหล่งเรียนรู้

Museum Creative Worksheet เพื่อการออกแบบใบงานอย่างสร้างสรรค์

สถานศึกษาหลายแห่งจัดให้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เพราะการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ครูและนักการศึกษาพัฒนาใบงานเพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าชมนิทรรศการอย่างมีเป้าหมาย

พัฒนากระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน

กระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล หรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นทักษะสำคัญในการดำรงชีวิต การเรียนรู้แบบมีเหตุมีผลนั้นมิได้เกิดขึ้นในห้องเรียนเท่านั้น

ปูสตัฟฟ์กับการเรียนรู้แบบวิทย์สนิทศิลป์

ทางเลือกในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชีวภาพด้วยปูสตัฟฟ์ และการบูรณาการศิลปะในกระบวนการเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ

การสื่อสารวิทยาศาสตร์เบื้องต้น

หลักสูตรการอบรมที่จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ทฤษฎีและหลักการของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ (Science Communication) และการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ

YTSA ONLY