เกี่ยวกับเรา


องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีภารกิจหลักในการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยพภาพเยาวชน และประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เพื่อการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชนและประชาชนทุกช่วงวัย ให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ

อพวช. จึงได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ โดยความร่วมมือของนักวิชาการ นักการศึกษา นักการจัดการพิพิธภัณฑ์ และบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากทุกหน่วยงานของ อพวช. ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ ประชาชนทั่วไป และผู้สูงอายุ ได้เข้าถึงองค์ความรู้

เนื้อหาจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ และเปิดโอกาสในการเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างไร้ขีดจำกัด เพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21วัตถุประสงค์


1.เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

2.เพื่อเป็นให้เกิดช่องทางในการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และทักษะที่จำเป็นสำหรับสังคมปัจจุบัน

3.เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างผู้เข้าเรียนออนไลน์ และเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้เพื่อคนทั้งมวล