สไลด์ด้านขวาเพื่อดูเพิ่มเติม

Aquatic Ecosystem Connections: ระบบนิเวศแหล่งน้ำกับสายใยแห่งชีวิต

(เกี่ยวกับหลักสูตร)

    Aquatic Ecosystem Connections: ระบบนิเวศแหล่งน้ำกับสายใยแห่งชีวิต มาทำความรู้จักทรัพยากรแหล่งน้ำ ระบบนิเวศ และความสัมพันธ์ทางกายภาพกับชีวภาพ เพื่อเห็นคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรน้ำ

    ในหลักสูตร น้อง ๆ และผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดใบงานเพื่อประกอบการทำกิจกรรมในบทเรียน


(วัตถุประสงค์)

    1. เพื่อให้น้อง ๆ และผู้ปกครองมีความเข้าใจในระบบนิเวศแหล่งน้ำ

    2. เพื่อให้น้อง ๆ และผู้ปกครองร่วมทำกิจกรรมทดลองระหว่างกัน

    3. เพื่อให้น้อง ๆ และผู้ปกครองเข้าใจความสำคัญของปัจจัยทางกายภาพในระบบนิเวศแหล่งน้ำ

    4. เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถนำเนื้อหาและกิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกหลาน และคนใกล้ตัว


(กลุ่มเป้าหมาย)

    1. น้อง ๆ ที่สนใจธรรมชาติรอบตัว และเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับปัจจัยทางชีวภาพและกายภาพของแหล่งน้ำ

    2. ผู้ปกครองที่ต้องการพัฒนากิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครอบครัว และส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุตรหลานด้วยการลงมือปฏิบัติ

เนิ้อหาในคอร์ส
Aquatic Ecosystem Connections: ระบบนิเวศแหล่งน้ำกับสายใยแห่งชีวิต
6 บทเรียน
  • Introduction เกี่ยวกับหลักสูตร 3 นาที
  • Water basics: ความรู้พื้นฐานของน้ำ 8 นาที
  • Abiotic and Biotic Factors : ปัจจัยกายภาพและปัจจัยชีวภาพของน้ำ 7 นาที
  • ปัจจัยทางกายภาพส่งผลอย่างไรต่อระบบนิเวศแหล่งน้ำ 11 นาที
  • Aquatic Ecosystem Connections: ระบบนิเวศแหล่งน้ำกับสายใยแห่งชีวิต 3 นาที
  • ใบงาน

ถาม-ตอบ

คำถามทั้งหมดในคอร์สนี้ (3)

chokniran chongsomchit
8 กุมภาพันธ์ 2024

Are you familiar with the growing trend of AI-powered chatbots for websites? These intelligent helpers provide 24/7, personalized customer service, answer common questions instantly, and streamline user journeys. But are they right for you? Consider these benefits: * 24/7 Availability: Never miss a lead or inquiry, even after hours. Offer instant support, reducing customer frustration and wait times. * Personalized Assistance: Guide users to relevant information and product recommendations, fostering a positive experience and boosting engagement. * Valuable Insights: Collect data on customer behavior and preferences, allowing you to continuously optimize your website and offerings. Business Web Pro ( https://businesswebpros.com/service/ai-chatbot-integration/ ) specializes in crafting custom AI chatbot solutions tailored to your unique business needs and goals. We'd love to learn more about your current challenges and explore how our chatbots can revolutionize your website experience. Ready to see if AI chatbots are the missing piece in your puzzle? ➡️ Schedule a free consultation at https://businesswebpros.com/service/ai-chatbot-integration/ to discuss your specific needs.

chokniran chongsomchit
2 มกราคม 2024

Hello team, We are a Website Design and Development firm with over 8 years of experience in the field of Web Designing and Development. We offer following services at competitive prices: • Web Designing – (Responsive, Re-Designing) • CMS Based Development (Word press) • Graphics Design (Logo Design, PSD to HTML, Image to HTML, Moc up Desgin) I would be happy to send you "Quotes", “Proposal” Past work Details, "Our Packages", and “Offers”! Thanks!! Nishant Wishing you a fantastic New Year filled with achievements and growth! Your Website : plearnscience.com

chokniran chongsomchit
1 มกราคม 2024

Hello there plearnscience.com, I was going through your website & I personally see a lot of potential in your website & business. We can increase targeted traffic to your website so that it appears on Google's first page. Bing, Yahoo, AOL, etc. Do you want to appear on the front page, then? I would be happy to send you "Quotes", “Proposal” Past work Details, "Our Packages", and “Offers”! Your sincerely, Monarch

คำถาม
ฟรี
เกี่ยวกับผู้สอน

กองวิชาการนิเวศวิทยา (นว.)

สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)