สไลด์ด้านขวาเพื่อดูเพิ่มเติม

การนำเสนอเบื้องต้น (Basic Presentation)

การอบรมเรื่องการนำเสนอเบื้องต้น (Basic Presentation) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร อพวช. ด้านงานวิจัย ประจำปี 2567 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการนำเสนอผลงานทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มทักษะประสบการณ์ด้านการวิจัย โดยมี ดร.วิลาสินี ไตรยราช ผู้อำนวยการกองวิจัยและบริการวิชาการ เป็นวิทยากร

วัตถุประสงค์
เพื่อเข้าใจแนวทางและกระบวนการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานวิชาการและเรียนรู้เทคนิควิธีการนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ

สาระการเรียนรู้
- รู้แนวทางการนำเสนอเบื้องต้น
- ทราบเทคนิควิธีการนำเสนอผลงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ


เนิ้อหาในคอร์ส
การนำเสนอเบื้องต้น (Basic Presentation)
1 บทเรียน
  • การนำเสนอเบื้องต้น mov 39 นาที

ถาม-ตอบ

คำถามทั้งหมดในคอร์สนี้ (0)

ไม่พบคำถาม - คำตอบ

คำถาม
ฟรี