สไลด์ด้านขวาเพื่อดูเพิ่มเติม

พัฒนาการเด็กวัยประถมศึกษาตอนต้น

พัฒนาการเด็กวัยประถมศึกษาตอนต้น

ด้านร่างกาย
พัฒนาการด้านร่างกายเด็กวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างชัดเจน สามารถใช้กล้ามเนื้อเล็กและกล้ามเนื้อใหญ่ได้อย่างคล่องแคล่ว ควบคุมอวัยวะต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงไม่ต้องแปลกใจที่เราจะเห็นเด็กวัยนี้ทุ่มเทเวลาให้กับการเล่นอย่างเต็มที่

ด้านสติปัญญา
เด็กวัยนี้มีการเจริญเติบโตของสมองเต็มที่ ทั้งความสามารถในการคิด การจำ การแก้ปัญหา และการคิดเชิงเหตุผลเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เด็ก ๆ มีสมาธิและช่วงความสนใจที่ยาวขึ้น เริ่มมีการวางแผนด้วยตนเอง มีการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม สามารถทบทวนความคิดตนเองได้

ด้านอารมณ์
พัฒนาการด้านอารมณ์ของเด็กวัยประถมต้นจะสามารถควบคุมการกระทำของตนเองได้ จำกฎ กติกา ได้สามารถหลีกเลี่ยง หรือแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง และสามารถควบคุมอารมณ์โกรธและการกระทำที่ไม่เหมาะสมได้อย่างมีเหตุผล ชอบแข่งขันและเอาชนะ

ด้านสังคม
พัฒนาการด้านสังคมของเด็กวัยเด็กวัยนี้ ยังไม่มีการแบ่งกลุ่มทางเพศ แล้วก็เริ่มลดการยึดตนเองเป็นศูนย์กลางความคิดลงมา การมีสังคมเพื่อนในโรงเรียน ทำให้เค้ามีเพื่อนมากขึ้น เริ่มให้ความสำคัญกับเพื่อน ๆ รักเพื่อน

เนิ้อหาในคอร์ส
พัฒนาการเด็กวัยประถมศึกษาตอนต้น
4 บทเรียน
  • พัฒนาการด้านร่างกาย 2 นาที
  • พัฒนาการด้านสติปัญญา 2 นาที
  • พัฒนาการด้านอารมณ์ 2 นาที
  • พัฒนาการด้านสังคม 2 นาที

ถาม-ตอบ

คำถามทั้งหมดในคอร์สนี้ (0)

ไม่พบคำถาม - คำตอบ

คำถาม
ฟรี