สไลด์ด้านขวาเพื่อดูเพิ่มเติม

การสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านภาพถ่ายและคำบรรยาย

การอบรมเรื่องการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านภาพถ่ายและคำบรรยาย เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ให้กับบุคลากรและประชาชนทั่วไป จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้ทางด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ การพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่อาศัยทักษะกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ และการกลั่นกรององค์ความรู้รอบตัว อันจะนำไปสู่การปลูกฝังและเห็นคุณค่าในวิทยาศาสตร์ ผ่านภาพถ่ายจากมุมมองต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งพัฒนาเครือข่ายนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ โดยมี คุณอิสระ เสมือนโพธิ์ บรรณาธิการบริหารโฟโต้อินโฟ (FOTOINFO) และ ดร.แก้วนภา โพธิ นักสื่อสารวิทยาศาสตร์ อพวช. เป็นวิทยากร

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เกิดการจัดการความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านภาพถ่ายและคำบรรยาย
- เพื่อให้เกิดสื่อกลางที่จะส่งเสริมเครือข่ายนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาและเผยแพร่ผลงานสื่อเพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์

สาระการเรียนรู้
- การสื่อสารวิทยาศาสตร์เบื้องต้น 
- การสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านภาพถ่ายและคำบรรยาย
- หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการถ่ายภาพ 
- เทคนิคการถ่ายภาพในรูปแบบต่าง ๆ


เนิ้อหาในคอร์ส
การสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านภาพถ่ายและคำบรรยาย
7 บทเรียน
  • Session 1 การสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านภาพถ่ายและคำบรรยาย 24 นาที
  • Session 2 การใช้ภาพในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 56 นาที
  • Session 3 หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการถ่ายภาพ (Photography Basics) 01 ชั่วโมง 01 นาที
  • Session 4 หลักการเกี่ยวกับการถ่ายภาพแลนด์สเคป (Landscape photography) 54 นาที
  • Session 5 หลักการเกี่ยวกับการถ่ายภาพพอร์เทรต (Portrait photography) 01 ชั่วโมง 31 นาที
  • Session 6 หลักการเกี่ยวกับการถ่ายภาพมาโคร (Macro photography) 53 นาที
  • Session 7 หลักการเกี่ยวกับการถ่ายภาพภาพแอคชัน (Action photography) 53 นาที

ถาม-ตอบ

คำถามทั้งหมดในคอร์สนี้ (0)

ไม่พบคำถาม - คำตอบ

คำถาม
ฟรี