สไลด์ด้านขวาเพื่อดูเพิ่มเติม

พัฒนากระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน

กระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล หรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ถือเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นทักษะสำคัญในการดำรงชีวิต การเรียนรู้แบบมีเหตุมีผลนั้นมิได้เกิดขึ้นในห้องเรียนเท่านั้น เรื่องราวต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเราก็ยังสามารถเข้าใจและอธิบายได้ด้วยกระบวนการคิดแบบมีเหตุมีผล
หรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ การสร้างความตระหนักและทัศนคติที่เหมาะสมในด้านวิทยาศาสตร์แก่เยาวชนตลอดจนการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดและตัดสินใจอย่างมีเหตุผลบนพื้นฐานของข้อมูลที่เพียงพอเป็นพื้นฐานที่สำคัญอย่างยิ่งในการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของชาติ การที่จะสร้างเยาวชนให้มีคุณสมบัติดังกล่าวได้จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ทำหน้าที่ถ่ายทอดจะต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ฟังเกิดความสนใจใคร่รู้และจะต้องมีทักษะในการเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนรู้กับสิ่งที่พบเห็นในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี ดังนั้น หลักสูตร พัฒนากระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน จึงเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับเหมาะสำหรับครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษา ผู้ปกครอง ที่อยากจะพัฒนาทักษะด้านการสอนวิทยาศาสตร์รวมถึงการพัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และให้กระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชนเป็นไปอย่างเพลิดเพลินและสนุกสนานทั้งในห้องเรียน และนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สู่นอกห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนให้เกิดพัฒนากระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง และมองเห็นว่ากระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์นั้น แท้จริงแล้วคือกระบวนการคิดที่ทุกคนมีเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว และสามารถนำมาใช้ในการแก้ปัญหา สร้างสรรค์สิ่งรอบตัวเราได้ นอกจากนี้ หลักสูตรยังมุ่งหวังเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาสื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาและกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สู่เยาวชน

กลุ่มเป้าหมาย
ครู อาจารย์ ผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษา รวมถึงฝ่ายจัดทำแผนนักวิจัย นักปฏิบัติการ ผู้บริหาร และประชาชนผู้สนใจทั่วไปที่สนใจการพัฒนามุมมองการคิดแบบวิทยาศาสตร์สู่สถานการณ์นอกห้องเรียน

เนิ้อหาในคอร์ส
พัฒนากระบวนการคิดแบบวิทย์นอกห้องเรียน
5 บทเรียน
  • ตอนที่ 1: ความสำคัญของวิทยาศาสตร์ 47 นาที
  • ตอนที่ 2: กระบวนการหาคำตอบทางวิทยาศาสตร์ 01 ชั่วโมง 07 นาที
  • ตอนที่ 3: กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 51 นาที
  • ตอนที่ 4: กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ต่อ) 26 นาที
  • ตอนที่ 5: กระบวนการบูรณาการองค์ความรู้ 51 นาที

ถาม-ตอบ

คำถามทั้งหมดในคอร์สนี้ (0)

ไม่พบคำถาม - คำตอบ

คำถาม
ฟรี