สไลด์ด้านขวาเพื่อดูเพิ่มเติม

Healthy Earth Explained เพื่อสุขภาพเราและโลก

Healthy Earth Explained เพื่อสุขภาพเราและโลก มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้เข้าใจถึงกระแสและการหมุนเวียนของคาร์บอนที่เกิดขึ้นระหว่างสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตในระบบนิเวศ ด้วยโมเดลและคำอธิบายเกี่ยวกับวัฏจักรคาร์บอน (carbon cycle) ที่ไหลเวียนภายในแหล่งต่าง ๆ น้อง ๆ จะตระหนักถึงสำคัญของดินในวัฏจักรคาร์บอน และร่วมกันทำให้ดินมีคุณภาพ 

ในหลักสูตร น้อง ๆ จะได้ฟังการบรรยายประกอบภาพโมเดลและแอนิเมชั่น และกิจกรรมการทดลอง เพื่อนำมาสู่ความเข้าใจสัมพันธภาพของพืช สิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก และมนุษย์ ที่ต่างมีบทบาทในวัฏจักรทรัพยากรอันอุดมที่อยู่ใต้เท้าของเรา


(วัตถุประสงค์)

1. เพื่อให้น้อง ๆ และผู้ปกครอง มีความเข้าใจในการไหลเวียนของพลังงานในโลก 

2. เพื่อให้น้อง ๆ และผู้ปกครอง มองเห็นความสำคัญของคาร์บอนในแหล่งทรัพยากรดิน

3. เพื่อให้น้อง ๆ และผู้ปกครอง ตระหนักในการมีส่วนร่วมในการดูแลสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

4. เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถนำเนื้อหาและกิจกรรมไปใช้ประโยชน์ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกหลาน และคนใกล้ตัว


(กลุ่มเป้าหมาย)

1. ผู้สนใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบสิ่งแวดล้อม 

2. ผู้ปกครองที่ต้องการพัฒนากิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในครอบครัว และส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุตรหลานด้วยการลงมือปฏิบัติ


เนิ้อหาในคอร์ส
บทเรียน
5 บทเรียน
  • Introduction เกี่ยวกับหลักสูตร 3 นาที
  • คาร์บอนที่หมุนเวียนในโลก 5 นาที
  • ความสัมพันธ์ของพืชกับคาร์บอน 10 นาที
  • ดินอุดม...เพราะเหตุใด? 9 นาที
  • เกษตรกรรมที่ยั่งยืนเพื่อโลก 5 นาที

ถาม-ตอบ

คำถามทั้งหมดในคอร์สนี้ (0)

ไม่พบคำถาม - คำตอบ

คำถาม
ฟรี
เกี่ยวกับผู้สอน

กองวิชาการนิเวศวิทยา (นว.)

สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)