สไลด์ด้านขวาเพื่อดูเพิ่มเติม

Museum Creative Worksheet เพื่อการออกแบบใบงานอย่างสร้างสรรค์

Museum Creative Worksheet เพื่อการออกแบบใบงานอย่างสร้างสรรค์


สถานศึกษาหลายแห่งจัดให้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน เพราะการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ครูและนักการศึกษาพัฒนาใบงานเพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าชมนิทรรศการอย่างมีเป้าหมาย หรือกระตุ้นในการแสวงหาคำตอบจากวัตถุจัดแสดง และป้ายคำอธิบายในนิทรรศการ

Museum Creative Worksheet เพื่อการออกแบบใบงานอย่างสร้างสรรค์ เป็นหลักสูตรที่จะชวนให้ครูและนักการศึกษา ทำความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ ที่แตกต่างการเรียนรู้ในชั้นเรียน และแนวทางในการพัฒนาใบงานอย่างมีประสิทธิภาพในแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต

ฉะนั้น ใบงานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในบริบทพิพิธภัณฑ์ จึงไม่ใช่เพียงการเรียนรู้ข้อมูล แต่ใบงานนั้นสามารถสร้างทั้งความสนุกสนาน การค้นหาคำตอบในหลายลักษณะ รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้จินตนาการในการอภิปรายความรู้ต่าง ๆ จากนิทรรศการและประสบการณ์เดิม

เนิ้อหาในคอร์ส
Museum Creative Worksheet เพื่อการออกแบบใบงานอย่างสร้างสรรค์
5 บทเรียน
  • บทนำ (Introduction) 2 นาที
  • ตอนที่ 1: More engaging More Learning การจัดการศึกษาที่หลากหลายในบริบทพิพิธภัณฑ์ 12 นาที
  • ตอนที่ 2: กรอบแนวคิดการออกแบบ worksheet เครื่องมือการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ 11 นาที
  • ตอนที่ 3: การเรียนรู้โดยใช้บริบทสถานที่เป็นฐานและวิธีการสร้างแก่นเรื่อง 6 นาที
  • ตอนที่ 5: การออกแบบใบงานอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้บริบทของพิพิธภัณฑ์ 10 นาที

ถาม-ตอบ

คำถามทั้งหมดในคอร์สนี้ (0)

ไม่พบคำถาม - คำตอบ

คำถาม
ฟรี