สไลด์ด้านขวาเพื่อดูเพิ่มเติม

นโยบายและมาตรฐานด้านการวิจัยของ อพวช. (NSM Research Policy and Standard)

    การอบรมเรื่องนโยบายและมาตรฐานด้านการวิจัยของ อพวช. ส่วนหนึ่งในแผนระยะยาวของการจัดทำนโยบายและมาตรฐานพิพิธภัณฑ์ขององค์กร ที่เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2564 โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้เป็นกรอบการดำเนินงานด้านการวิจัยขององค์กร สำหรับนักวิจัย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถวางแผน บริหารจัดการ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงานด้านการวิจัยขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่มาตรฐานสากล และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนและประชาชนมากที่สุด ซึ่งการเผยแพร่นโยบายและมาตรฐานด้านการวิจัยของ อพวช. ในรูปแบบออนไลน์ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.วิลาสินี ไตรยราช ผู้อำนวยการกองวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะทำงานและเป็นเลขานุการของคณะจัดทำมาตรฐานพิพิธภัณฑ์ อพวช. คณะย่อย มาตรฐานงานวิจัย เป็นวิทยากรในการบรรยาย

วัตถุประสงค์            
    เพื่อเป็นแนวทางสำหรับนักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานด้านการวิจัยในบริบทขององค์กรให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีการบริหารจัดการ และติดตามผลการวิจัยที่เป็นมาตรฐาน และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามพันธกิจขององค์กร

เนิ้อหาในคอร์ส
เอกสารประกอบการสอน
3 บทเรียน
  • นโยบายและมาตรฐานด้านการวิจัยของอพวช
  • คู่มือปฏิบัติด้านการวิจัยของอพวช.
  • คู่มือปฏิบัติงาน-การจัดเก็บและจัดการข้อมูลวิจัย
  • นโยบายและมาตรฐานด้านการวิจัยของ อพวช. (NSM Research Policy and Standard) 38 นาที

ถาม-ตอบ

คำถามทั้งหมดในคอร์สนี้ (0)

ไม่พบคำถาม - คำตอบ

คำถาม
ฟรี