สไลด์ด้านขวาเพื่อดูเพิ่มเติม

หลักสูตรออนไลน์ การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์

หลักสูตรออนไลน์ จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการประกวดแข่งขันด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ทฤษฎีและหลักการของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ (Science Communication) การรวบรวมและจัดเตรียมข้อมูล  และการพูดถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ (Talk) โดยเน้นการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนผู้เข้าร่วมหลักสูตรตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารวิทยาศาสตร์และบทบาทของนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์สู่สังคม 

วัตถุประสงค์  

• เพื่อให้เยาวชนมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ และทฤษฎีการสื่อสารวิทยาศาสตร์

• เพื่อให้เยาวชนพัฒนาทักษะการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่ตนเองถนัดหรือสนใจ

• เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และให้เยาวชนตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย


เนิ้อหาในคอร์ส
หลักสูตรออนไลน์ การพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์
3 บทเรียน
  • บทที่ 1 การออกแบบการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 01 ชั่วโมง 12 นาที
  • บทที่ 2 การเตรียมข้อมูลเพื่อการสื่อสารวิทยาศาสตร์ 30 นาที
  • บทที่ 3 โครงสร้างการพูด – เปิดให้ปัง 23 นาที

ถาม-ตอบ

คำถามทั้งหมดในคอร์สนี้ (0)

ไม่พบคำถาม - คำตอบ

คำถาม