สไลด์ด้านขวาเพื่อดูเพิ่มเติม

หลักสูตรออนไลน์ การพัฒนาทักษะด้านงานเขียนกวีวิทยาศาสตร์

หลักสูตรการอบรมที่จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนกวีวิทยาศาสตร์ ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจด้านงานเขียน ประกอบด้วย หลักการของการสื่อสารวิทยาศาสตร์รวมถึงสื่อสารผ่านงานเขียน (Science Communication) และการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ

การสื่อสารวิทยาศาสตร์รูปแบบต่าง ๆ การสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้วยกวีนิพนธ์  หลักการเขียนกลอนแปด ฉันทลักษณ์ เทคนิคการเขียนบทกวีวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและผู้เข้าร่วมหลักสูตรตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่ถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์สู่สังคมผ่านงานเขียน


เนิ้อหาในคอร์ส
หลักสูตรออนไลน์ การพัฒนาทักษะด้านงานเขียนกวีวิทยาศาสตร์
4 บทเรียน
  • นำเข้าสู่บทเรียน 2 นาที
  • Session 1 การสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านงานเขียน (ดร.ชนินทร์ สุริยกุล ณ อยุธยา) 51 นาที
  • Session 2 หลักการเขียนกลอนแปด ฉันทลักษณ์ และชั้นเชิงทางวรรณศิลป์ (นายพินิจ นิลรัตน์) 60 นาที
  • Session 3 เทคนิคการเขียนบทกวีวิทยาศาสตร์ เขียนอย่างไรจึงประทับลงในจิตใจ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยพล ใจสูงเนิน) 42 นาที

ถาม-ตอบ

คำถามทั้งหมดในคอร์สนี้ (0)

ไม่พบคำถาม - คำตอบ

คำถาม