สไลด์ด้านขวาเพื่อดูเพิ่มเติม

การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Presentation in English)

การอบรมเรื่องการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Presentation in English) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากร อพวช. ด้านงานวิจัย ประจำปี 2567 จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการนำเสนอผลงานระดับนานาชาติ และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มทักษะประสบการณ์ด้านการวิจัย โดยวิทยากร ดร.วิลาสินี ไตรยราช ผู้อำนวยการกองวิจัยและบริการวิชาการ

วัตถุประสงค์
เพื่อเข้าใจแนวทางและกระบวนการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานวิชาการและเรียนรู้เทคนิควิธีการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติ

สาระการเรียนรู้
- รู้แนวทางการนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษเบื้องต้น
- ทราบเทคนิควิธีการนำเสนอผลงานวิชาการระดับนานาชาติให้มีประสิทธิภาพ


เนิ้อหาในคอร์ส
การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษเบื้องต้น (Presentation in English)
4 บทเรียน
  • บทนำ การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษเบื้องต้น 10 นาที
  • บทที่ 1 การเตรียมเนื้อหาในการนำเสนอผลงาน 20 นาที
  • บทที่ 2 การถ่ายทอดเนื้อหาสาระของผลงาน 11 นาที
  • บทที่ 3 การเตรียมความพร้อมและแนวทางการตอบคำถาม 13 นาที

ถาม-ตอบ

คำถามทั้งหมดในคอร์สนี้ (0)

ไม่พบคำถาม - คำตอบ

คำถาม
ฟรี