การสื่อสารวิทยาศาสตร์เบื้องต้น

รายละเอียดหลักสูตรออนไลน์ การสื่อสารวิทยาศาสตร์เบื้องต้น

หลักสูตรการอบรมที่จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการทูตเยาวชนวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย ทฤษฎีและหลักการของการสื่อสารวิทยาศาสตร์ (Science Communication) และการฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การพูดถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์ (Talk), การนำเสนอด้วยรูปแบบการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show), การแสดงสาธิต (Demon), เล่านิทาน, การแสดงละคร, ละครหุ่น (mini puppet theatre), หนังสือ pop up, คลิปอะนิเมชั่น, การ์ตูนเล่าเรื่อง, ละครวิทยุ, หนังสั้น หรืออื่น ๆ โดยเน้นการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนผู้เข้าร่วมหลักสูตรตระหนักถึงความสำคัญของการสื่อสารวิทยาศาสตร์และบทบาทของนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่ทำหน้าที่ในการถ่ายทอดเรื่องราววิทยาศาสตร์สู่สังคม นอกจากนี้ เยาวชนยังได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งสอดคล้องกับการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21

เนิ้อหาในคอร์ส
Session 1 Introduction to Science Communication
4 บทเรียน
 • EP 1 แนะนำหลักสูตร 6 นาที
 • Ep 2 Science Communication 01 ชั่วโมง 39 นาที
 • Ep 3 แนะนำแบบฝึกหัด 1 2 นาที
 • Assignment 1
 • EP 1 การเตรียมข้อมูลเพื่อการสื่อสาร 1 7 นาที
 • EP 2 วิธีการหาข้อมูล 13 นาที
 • Ep 3 กรณีศึกษาการหาข้อมูล 11 นาที
 • EP 4 เรื่องเล่าหรือเล่าเรื่อง 10 นาที
 • EP 5 เล่าอย่างไรให้สนุก 21 นาที
 • Ep 6 โครงเรื่องและโครงสร้างการเล่าเรื่อง 01 ชั่วโมง 03 นาที
 • Ep 7 แนะนำแบบฝึกหัด 2 3 นาที
 • Assignment 2
 • Ep 1 การสื่อสารวิทยาศาสตร์รูปแบบต่าง ๆ 22 นาที
 • Ep 2 Infographic 19 นาที
 • Ep 3 Create Infographic 17 นาที
 • Ep 4 Exemplified Infographic Cases 15 นาที
 • Ep 5 Writing 01 ชั่วโมง 08 นาที
 • Ep 6 แนะนำแบบฝึกหัด 3 3 นาที
 • Assignment 3