สไลด์ด้านขวาเพื่อดูเพิ่มเติม

วัยเก๋าเท่าทันเทคโนโลยี

วัยเก๋าเท่าทันเทคโนโลยี

    ปัจจุบัน ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งมีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมาก Smartphone นับเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญที่ไม่ได้เป็นแค่เพียงเครื่องมือสื่อสารแต่ยังเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ อาทิ การบริการธนาคารและการใช้จ่ายแบบออนไลน์ การบันทึกและจัดทำตารางนัดหมาย การให้บริการแผนที่เพื่อนำทาง ไปจนถึง การให้บริการความบันเทิงต่างๆ โดยมี Application มากมายให้เราสามารถเลือก Download เพื่อใช้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

    อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้สูงอายุ การใช้งาน Smartphone รวมถึงการใช้ Application ต่างๆ ยังมีข้อจำกัด ดังนั้น เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ พร้อมแนะนำให้ผู้สูงอายุหรือผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุได้รู้จักและใช้ Application ที่เป็นประโยชน์ และเรียนรู้ข้อควรระวังในการใช้เครื่องมือต่างๆ เหล่านี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย


วัตถุประสงค์

    เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ Application ด้วยตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

    เพื่อให้ผู้สูงอายุมีทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถดำเนินชีวิตในยุคดิจิทัล

    เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้สมาร์ทโฟนให้เกิดประโยชน์สูงสุด


กลุ่มเป้าหมาย

    กลุ่มหลัก: ผู้สูงอายุ

    กลุ่มรอง: เด็กเยาวชน บุตรหลาน และประชาชนทั่วไป

เนิ้อหาในคอร์ส
วัยเก๋าเท่าทันเทคโนโลยี
10 บทเรียน
  • ตอนที่ 1 รู้จักเทคโนโลยี Smartphone 5 นาที
  • ตอนที่ 2 การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างตระหนักรู้ 5 นาที
  • ตอนที่ 3 รู้จักระบบปฏิบัติการ IOS และ Android 4 นาที
  • ตอนที่ 4 Google Calendar – ผู้ช่วยในการนัดหมายและเตือนความจำ 4 นาที
  • ตอนที่ 5 นาฬิกาปลุกกับการรักษาสุขภาพ 4 นาที
  • ตอนที่ 6 Google Map ผู้ช่วยให้ไม่หลงทาง 5 นาที
  • ตอนที่ 7 Thai EMS – 1669 กับวินาทีฉุกเฉิน 3 นาที
  • ตอนที่ 8 Food Delivery - App นี้ อิ่มท้องไม่ต้องเดินทาง 6 นาที
  • ตอนที่ 9 แว่นขยาย ช่วยให้อ่านง่ายสบายตา 3 นาที
  • ตอนที่ 10 ส่งความสุขด้วยภาพสวยๆ 4 นาที

ถาม-ตอบ

คำถามทั้งหมดในคอร์สนี้ (0)

ไม่พบคำถาม - คำตอบ

คำถาม
ฟรี