สไลด์ด้านขวาเพื่อดูเพิ่มเติม

คอร์สเรียน

Board games : สื่อสารงานวิจัยสู่สาธารณชน

เรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน ในรูปแบบ Board Games

NSM ONLY

NSM Research Sharing

เรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอน วิธีการพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน ในรูปแบบ Board Games

NSM ONLY

จากงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์

แนะนำและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การใช้ประโยชน์จากงานวิจัย เพื่อตอบโจทย์พร้อมให้แนวทางแก้ไขปัญหากับนักวิจัยในการแก้ปัญหางานวิจัยขึ้นหิ้ง พัฒนางานวิจัยไปสู่การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าอย่างมืออาชีพ

NSM ONLY

การศึกษาและสถานภาพความรู้ ประวัติวิทยาศาสตร์ไทย

ย้อนรอยรากฐานของวันวาน ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ และสาธารณสุขไทยจากอดีตสู่ปัจจุบัน

NSM ONLY

โลกของผีเสื้อ

นักธรรมชาติวิทยาศึกษาผีเสื้อกันอย่างไร และผีเสื้อหลากชนิดมีความแตกต่าง

วัยเก๋าเท่าทันเทคโนโลยี

หลักสูตร แนะนำการใช้งาน Smartphone และ Application ต่างๆ เพื่อส่งเสริมและให้ความรู้ ให้ผู้สูงอายุหรือผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุได้รู้จักและใช้ Application ที่เป็นประโยชน์ และเรียนรู้ข้อควรระวังในการใช้เครื่องมือต่างๆ เหล่านี้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย

Wit Vlog

ปัจจุบันสื่อวีดีโอต่าง ๆ สามารถเข้าถึงผู้ชมได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือ Facebook ทำให้มีผู้สนใจในการผลิตรายการที่สามารถเข้าถึงสื่อ Social media ต่าง ๆ เหล่านี้อย่างแพร่หลาย โดยใช้ Vlog หรือ Video Blog ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในสังคมออนไลน์ ณ ขณะนี้

Aquatic Ecosystem Connections: ระบบนิเวศแหล่งน้ำกับสายใยแห่งชีวิต

Aquatic Ecosystem Connections: ระบบนิเวศแหล่งน้ำกับสายใยแห่งชีวิต มาทำความรู้จักทรัพยากรแหล่งน้ำ ระบบนิเวศ และความสัมพันธ์ทางกายภาพกับชีวภาพ เพื่อเห็นคุณค่าและความสำคัญของทรัพยากรน้ำ

หากโลกนี้ไม่มีแมลง!

หากโลกนี้ไม่มีแมลง! เป็นบทเรียนที่ชวนน้อง ๆ มีทำความรู้จักความเป็นมาและลักษณะสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า “แมลง” นอกจากนี้ เนื้อหาส่งเสริมความเข้าใจบทบาทของแมลงต่อระบบนิเวศวิทยา และความสำคัญของแมลงต่อมนุษย์